Stadgar för Bjursås Hembygdsförening, kortversion

§ 1 i stadgarna antagna vid Bjursås hembygdsförening ordinarie årsmöte på Dössberget söndagen den 2  april 2017. “Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom att:

… att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.

… att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och
fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.

… att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

… att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.

… att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.