Stadgar

STADGAR FÖR BJURSÅS HEMBYGDSFÖRENING


§ 1 Uppgift
Föreningens ändamål år att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer.
Föreningen vill nå detta syfte bl a genom att
• främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk
och kulturell synpunktvärde fulla traditioner
• aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kulturlandskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls-och miljöplanering
• dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning
till bygden i nutid och i gången tid
• samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom
verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess
utveckling
• organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka
kunskapen om bygden, dess natur och historia
Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

§ 2 Medlemskap och avgifter
a) Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift som fastställes av årsmötet,
b) Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersledamöter.


§ 3 Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom
a) Föreningsmöten, varav ett årsmöte
b) Styrelse möten

§ 4 Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller påkallad av styrelsen. Årsmöte hålles senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse utsändes till medlemmarna senast veckan före mötet. Varje medlem äger en
röst.

Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Val av justeringsmän
 4. Styrelseberättelse
 5. Revisionsberättelse
 6. Fråga omansvarsfrihet
 7. Val av ordförande förkommandeverksamhetsår
 8. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter för en tid av 2 år.
 9. Val av 2 revisorer, 1 ersättare för dessa
 10. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund
 11. Fastställandeav årsavgift
 12. Behandling av styrelsensförslag
 13. Behandling av motioner, som skall lämnas till styrelsen minst 3 veckor före årsmötet
 14. Övriga frågor

§ 5 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av högst 9 ledamöter jämte 3 suppleanter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.


Uppgifter
a) att bland styrelsens ledamöter utse viceordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer,
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dessbeslut,
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta löpande ärenden,
d) att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna berättelse, protokoll och räkenskaper
e) att till årsmötet avge berättelse över sin och föreningens verksamhet,
f) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i §1.


§ 6 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte tom nästkommande årsmöte


§ 7 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. Förändring fordras två tredjedels majoritet.


§ 8 Upplösning
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.


Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.


Förestående stadgar antagna vid Hembygdsföreningens ordinarie årsmöte å Dössberget, söndagen den19 februari 1978. Beslutet konfirmerat vid extra föreningsmöte lördagen den 4 mars 1978. Ändrades vid årsmöte 3 april 2016. Konfirmerades vid årsmöte 2 april 2017.